<?php 
$number=array("vishal"=>67,"Manish"=>32,"Pankaj"=>32,"Hemant"=>89)
?>
Marks : <?php echo"$number[vishal]";echo"
"; ?> Marks :<?php echo "$number[Manish]"; echo"
"; ?> Marks :<?php echo "$number[Pankaj]"; echo"
"; ?> Marks :<?php echo "$number[Hemant]"; echo"
"; ?>